Nguyễn Thanh Thùy Dung

Nguyễn Thanh Thùy Dung

Junior Analyst

Sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp, trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Bài viết của chuyên gia