JPY

Nhận định triển vọng kỹ thuật các cặp chéo JPY

Nhận định triển vọng kỹ thuật các cặp chéo JPY

USD/JPY đã tăng trở lại trên đường MA 200 ngày, cung cấp hỗ trợ xung quanh ngưỡng 134.506. Sau khi giảm xuống đáy trong ba tháng tại 133.626, báo cáo NFP tốt hơn mong đợi đã hỗ trợ đà phục hồi nhẹ cho cặp tiền này.