Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Junior Analyst

- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương

- GPA: 3.65/4

Bài viết của chuyên gia