Nguyễn Phan Bảo Giang

Nguyễn Phan Bảo Giang

FX G7 Director

Senior FX Trader ACB Bank HO

Bài viết của chuyên gia