Vũ Nguyễn Đức Thắng - Junior Analyst - Bài viết phân tích Mới Nhất từ chuyên gia Vũ Nguyễn Đức Thắng
Vũ Nguyễn Đức Thắng

Vũ Nguyễn Đức Thắng

Junior Analyst

- Chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp (corporate finance) Đại học KTQD
- Research market tại FINBOX -  cổ vấn đầu tư cá nhân
- Broker (Môi giới tư vấn đầu tư tại VPS)
- Sử dụng thành thạo Finbox, Simplize, Fireant, Bloomberg, Eikon Reuter, The guardian, Wall Street journal ứng dụng trong Macro economy analysis và Investor mentality analysis
- Negotiation certification from Yale university
- AEP scholarship (2 semestors)

Bài viết của chuyên gia